antonym of regulate

pre: mysql key column
next: common courtesy